MahaNMK > Question Papers > विक्रीकर विभागातील कर सहाय्यक गट - क पूर्व परीक्षा २०१७

विक्रीकर विभागातील कर सहाय्यक गट - क पूर्व परीक्षा २०१७

Q. 1

पुढील उद्गारार्थी वाक्याचे अचूक विधानार्थी वाक्य तयार करा.

‘आज गाडीत कोण गर्दी !' 

Answer
Report
Q. 2

पुढील वाक्यप्रकाराचा अनुक्रम ओळखा. ।
'मी शाळेस जाणार नाही, कारण मला ताप आला आहे.'

'मला ताप आल्यामुळे मी शाळेस जाणार नाही.'

'मला ताप आला आहे म्हणून मी शाळेस जाणार नाही.'

Answer
Report
Q. 3

पुढील प्रश्नार्थक वाक्याचे योग्य होकारार्थी वाक्य तयार करा.
'भारतीय संघाशिवाय दुसरा कोणता संघ अजिंक्य आहे ?' 

Answer
Report
Q. 4

'तडाग' या शब्दाचा समानार्थी नसणारा शब्द कोणता ?

Correct Answer is : 2
Answer
Report
Q. 5

योग्य जोड्या लावा :

Correct Answer is : 3
Answer
Report
Q. 6

दोन केवल वाक्ये प्रधानबोधक उभयान्वयी अव्ययानी जोडलेली असतात, तेव्हा अशा जोड वाक्यास काय म्हणतात ?

Answer
Report
Q. 7

जोड्या जुळवा :

Correct Answer is : 2
Answer
Report
Q. 8

विभक्ती व त्यांचे अर्थ यांच्या जोड्या जुळवा:

Correct Answer is : 1
Answer
Report
Q. 9

दररोज, गावोगाव, पदोपदी हे शब्द कोणत्या समास प्रकारातील आहेत ?

Answer
Report
Q. 10

पुढील नकारार्थी वाक्याचे अचूक होकारार्थी वाक्य तयार करा.
‘अपमान केल्यास कुणाला राग येत नाही ?

Answer
Report

No More Results. Thank You !..

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2022 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.