MahaNMK > Question Papers > राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१२ GS-3

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१२ GS-3

Q. 1

केंद्रीय सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण खात्याने 1999 मध्ये वृद्ध नागरिकांसाठी राष्ट्रीय धोरण जाहीर करतांना त्यांच्या देखभालीविषयी विविध सर्वसमावेशक योजना व सुविधाविषयी आश्वस्त केले. खालीलपैकी कुठली/ल्या सुविधा धोरणामध्ये अंतर्भूत झाल्या आहेत ?

Correct Answer is : 4
Answer
Report
Q. 2

अशी पर्यायी चिकित्सापद्धति जी भारतात लोकप्रिय आहे आणि ज्याची मूलभूत तत्त्वे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतीपेक्षा फारशी वेगळी नाहीत.

Answer
Report
Q. 3

औषध प्रतिरोधकता हा भारतातील आरोग्य व्यवस्थेतील एक मोठा अडसर आहे. सन 2011 मध्ये भारत पुढीलपैकी कोणत्या रोगासाठी पूर्णतः औषध प्रतिरोधक म्हणून गणला गेला ?

Answer
Report
Q. 4

केंद्र सरकारने सन 1972-73 मध्ये कार्यान्वित केलेली “गतिमान ग्रामीण जल पुरवठा योजना" आता पुढील नावाने ओळखली जाते.

Answer
Report
Q. 5

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (राग्रारोहयो) संदर्भाने पुढीलपैकी कोणते विधान असत्य आहे ?

Answer
Report
Q. 6

ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम (प्रौढ साक्षरता) तत्त्व आहे. 

Answer
Report
Q. 7

2011 च्या जनगणनेचे घोषवाक्य कोणते ?

Answer
Report
Q. 8

अन्न सुलभता आणि आरोग्यविषयक ज्ञान हे | _चे उद्देश आहेत.

अ. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, 2005

ब. राष्ट्रीय आरोग्य धोरण, 2002

क. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम, 1982

ड. राष्ट्रीय आरोग्य निधी, 1997

योग्य पर्याय निवडा :

Correct Answer is : 2
Answer
Report
Q. 9

वाचन आणि लेखन या कौशल्यांबरोबरच, खालीलपैकी कोणत्या गोष्टी नोकरीयोग्यता वाढवण्यासाठी आवश्यक आहेत ? 

अ. टीकात्मक विचार करणे

ब.  करुणा

क. उत्तम कारागिरी

ड. संसूचन

इ. सर्जनशीलता 

योग्य पर्याय निवडा

Answer
Report
Q. 10

'राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण (NPP), समिती प्रमुख म्हणून __ _ यांची निवड झाली ?

Answer
Report

No More Results. Thank You !..

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2022 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.