MahaNMK > Question Papers > महाराष्ट्र कृषि सेवा पूर्व परीक्षा २०१८

महाराष्ट्र कृषि सेवा पूर्व परीक्षा २०१८

Q. 1

‘मुळावर येणे’ या वाक्प्रचाराचा अर्थ ओळखा :

Correct Answer is : 3
Answer
Report
Q. 2

'मनकवडा' हा शब्द कोणत्या शब्द समूहाबद्दल वापरला जातो ? 

Answer
Report
Q. 3

(a) अ-कारांत विशेषणांचे सामान्यरूप होत नाही.
(b) विभक्ती प्रत्यय लागलेल्या नामांच्या आकारांत विशेषणाचे सामान्यरूप याकारांत होते.
पर्यायी उत्तरे : 

Correct Answer is : 3
Answer
Report
Q. 4

योग्य क्रम लावा :

Correct Answer is : 2
Answer
Report
Q. 5

पुढीलपैकी ‘स्वार्थी' वाक्य कोणते ? 

Answer
Report
Q. 6

पुढील वाक्यांचे एका केवलवाक्यात अचूक रूपांतर करा :
(a) हा श्रीमंताचा पोर आहे.

(b) तो आहे खुळा.

(c) आमची स्थिती तशीच आहे.

पर्यायी उत्तरे : 

Answer
Report
Q. 7

खालीलपैकी कोणता शब्द 'भाऊ' या शब्दाचा समानार्थी शब्द नाही ते लिही?

Correct Answer is : 2
Answer
Report
Q. 8

योग्य क्रम लावा :

Correct Answer is : 4
Answer
Report
Q. 9

'खेळाडूंनी रांगेत उभे राहावे.' या वाक्याचा प्रयोग ओळखा : 

Answer
Report
Q. 10

काही क्रियापदांचा उपयोग वाक्यात सकर्मक व अकर्मक असा दोन्ही प्रकारे होतो. अशा क्रियापदांना _______ म्हणतात.

Answer
Report

No More Results. Thank You !..

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2022 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.