MahaNMK > Question Papers > महाराष्ट्र कृषि सेवा पूर्व परीक्षा २०१७

महाराष्ट्र कृषि सेवा पूर्व परीक्षा २०१७

Q. 1

‘मदत करशील तर आभारी राहीन' या वाक्यातील काळ ओळखा.

Answer
Report
Q. 2

पुढीलपैकी व्याकरणदृष्ट्या अनुक्रमे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग नामांचा योग्य शब्द समूह असणारा योग्य पर्याय कोणता ?

Answer
Report
Q. 3

पुढील वाक्याचा प्रयोग ओळखा. 

“गोदावरीने अवघड अभ्यासक्रम पूर्ण केला.''

Answer
Report
Q. 4

'जिवाची उलघाल होणे' याचा अर्थ

Answer
Report
Q. 5

'पड खाणे' या वाक्प्रचाराचा अर्थ कोणता ?

Correct Answer is : 2
Answer
Report
Q. 6

पुढीलपैकी कोणता शब्द ‘तत्सम' नाही, ते ओळखा ?

Correct Answer is : 4
Answer
Report
Q. 7

'तोंड' या अवयवावरून तयार झालेला पुढील कोणता वाक्प्रचार ‘अपकीर्ती करणे' या अर्थाचा आहे ? 

Answer
Report
Q. 8

खालील अर्थाची म्हण पुढील पर्यायी उत्तरांतील कोणती आहे ?

‘राग अनावर झाला की मनुष्य तो कोणावरी तरी काढीत असतो.

Answer
Report
Q. 9

'दिक्पाल' या शब्दाचा विग्रह असा आहे.

Answer
Report
Q. 10

बाजारात गारूड्याचा खेळ चालू होता.' या वाक्यात सामान्यरूप' असलेला शब्द कोणता आहे ? 

Correct Answer is : 1
Answer
Report

No More Results. Thank You !..

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2022 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.