[MPSC] महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत परीक्षा निकाल

Date : 31 August, 2023 | MahaNMK.com

icon

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-लिपिक टंकलेखक-अंतिम शिफारस यादी (58/2022) निकाल उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल. 

आपल्या मित्रांना पाठवा :

परीक्षा निकाल : येथे क्लिक करा


 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-कर सहाय्यक- अंतिम शिफारस यादी (60/2022) निकाल उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल. 

परीक्षा निकाल : येथे क्लिक करा


 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र यांत्रिकी/विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2022- निकाल उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल. 

परीक्षा निकाल : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र गट-ब व गट-क सयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 अंतिम उत्तरतालिका उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

पूर्व परीक्षा : 30 एप्रिल 2023

अंतिम उत्तरतालिका : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2022 पेपर 2 कर सहाय्यक -प्रथम उत्तरतालिका उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2022 पेपर 2 कर सहाय्यक : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र गट क सेवा  मुख्य परीक्षा 2022 पेपर 2 उपनिरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क-प्रथम उत्तरतालिका उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2022 पेपर 2 : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2021-अंतिम उत्तरतालिका उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2021 : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र यांत्रिक अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2021-पेपर 1 & पेपर II – अंतिम उत्तरतालिका उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

महाराष्ट्र यांत्रिक अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2021-पेपर 1 & पेपर II : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] अनुवादक-मराठी, भाषा संचालनालय, सामान्य राज्य सेवा, ग्रुप-सी - स्क्रीनिंग टेस्ट - प्रथम उत्तरतालिका (जाहिरात क्र.१६/२०२) उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

ग्रुप-सी - स्क्रीनिंग टेस्ट - प्रथम उत्तरतालिका : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा २०२१-पेपर २ - तांत्रिक सहाय्यक अंतिम उत्तरतालिका उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

तांत्रिक सहाय्यक अंतिम उत्तरतालिका : येथे क्लिक करा


 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब मुख्य परीक्षा २०२१- राज्य कर निरीक्षक तात्पुरती निवड यादी उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

सहाय्यक कक्ष अधिकारी तात्पुरती निवड यादी : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब मुख्य परीक्षा २०२१- सहाय्यक कक्ष अधिकारी तात्पुरती निवड यादी उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

सहाय्यक कक्ष अधिकारी तात्पुरती निवड यादी : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा२०२१-कर सहाय्यक निकाल उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

कर सहाय्यक निकाल : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] राज्य सेवा (पूर्व) परीक्षा-२०२२ निकाल उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

पूर्व परीक्षा दिनांक : २१ ऑगस्ट २०२२ रोजी

मुख्य परीक्षा निकाल : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा-२०२२ उत्तरतालिका उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

पूर्व परीक्षा दिनांक : ११ सप्टेंबर २०२२ रोजी

मुख्य परीक्षा उत्तरतालिका : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र गट-क मुख्य परीक्षा-२०२१ मुख्य परीक्षा उत्तरतालिका (तांत्रिक सहाय्यक) उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

पूर्व परीक्षा दिनांक : १० सप्टेंबर २०२२ रोजी

मुख्य परीक्षा उत्तरतालिका (तांत्रिक सहाय्यक) : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२१ निकाल (१७/२०२२) उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२१ निकाल (१७/२०२२)

पूर्व परीक्षा दिनांक : ०३ एप्रिल २०२२ रोजी

वन सेवा : येथे क्लिक करा

कृषी सेवा : येथे क्लिक करा

स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा : येथे क्लिक करा

यांत्रिक अभियांत्रिकी सेवा : येथे क्लिक करा

विद्युत अभियांत्रिकी सेवा : येथे क्लिक करा


 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२१ निकाल उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

अनु क्रमांक परीक्षांचे नाव  दिनांक/ निकाल
पूर्व परीक्षा ०३ एप्रिल २०२२
पूर्व परीक्षा निकाल उद्योग निरीक्षक
उपनिरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क
तांत्रिक सहाय्यक
लिपिक टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी)
कर सहाय्यक

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-२०२२ अंतिम गुणवत्ता यादी उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-२०२२ अंतिम गुणवत्ता यादी : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२१- अंतिम उत्तरतालिका उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२१- अंतिम उत्तरतालिका : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र दुय्यम सेवा (मुख्य) परीक्षा पोलीस उपनिरीक्षक निकाल (०८/२०१९) उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा (मुख्य) परीक्षा पोलीस उपनिरीक्षक निकाल : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२१ प्रथम उत्तरतालिका उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२१ प्रथम उत्तरतालिका : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] सहायक मोटार वाहन निरीक्षक मुख्य परीक्षा - २०२० प्रथम उत्तरतालिका उपलब्धझाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

सहायक मोटार वाहन निरीक्षक मुख्य परीक्षा - २०२० प्रथम उत्तरतालिका : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] सहाय्यक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०२१ अंतिम उत्तरतालिका उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

परीक्षा दिनांक : ०६ मार्च २०२२ रोजी

पेपर I अंतिम उत्तरतालिका : येथे क्लिक करा

पेपर II विभाग A आणि B - अंतिम उत्तरतालिका : येथे क्लिक करा

पेपर II विभाग A आणि C - अंतिम उत्तरतालिका : येथे क्लिक करा


 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२० राज्यकर निरीक्षक निकाल उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२० राज्यकर निरीक्षक निकाल : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट ब (पूर्व) परीक्षा-२०२० उत्तरतालिका उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

अराजपत्रित गट ब (पूर्व) परीक्षा-२०२० उत्तरतालिका : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिंग सेवा मुख्य परीक्षा २०१९ प्रथम उत्तरतालिका उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

उमेदवाराची यादी - शिफारसीसाठी पात्र : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा सयुक्त (पूर्व) परीक्षा २०२० प्रथम उत्तरतालिका उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

परीक्षेचे निकाल

NMK

दिनांक : १६ एप्रिल २०२४

NMK

दिनांक : १४ फेब्रुवारी २०२४

NMK

दिनांक : १४ फेब्रुवारी २०२४

NMK

दिनांक : २४ जानेवारी २०२४

NMK

दिनांक : ३० नोव्हेंबर २०२३

NMK

दिनांक : ३० नोव्हेंबर २०२३

NMK

दिनांक : २६ ऑक्टोबर २०२३

NMK

दिनांक : ०४ ऑक्टोबर २०२३

सर्व परीक्षेचे निकाल >>
Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.