MahaNMK > Question Papers > कर सहायक गट क - २०१५

कर सहायक गट क - २०१५

Q. 1

पुढीलपैकी कोणता शब्द पृथ्वी' या शब्दास समानार्थी नाही ?

Correct Answer is : 3
Answer
Report
Q. 2

‘लढाऊ' या धातुसाधिताची रचना पुढीलपैकी कोणता प्रत्यय जोडून झालेली आहे ? 

Answer
Report
Q. 3

दिलेल्या शब्दाचा ध्वन्यार्थ ओळखा. 

‘थड'

Answer
Report
Q. 4

पुढीलपैकी मराठी प्रत्यय लागून झालेली शब्दसाधिते कोणती, ते ओळखा.

Answer
Report
Q. 5

‘पुनरावृत्ती' हा संधी कसा सोडवला जाईल ?

Answer
Report
Q. 6

दिलेल्या पर्यायातील स्वरसंधी असणारा पर्याय निवडा. 

Answer
Report
Q. 7

दिलेल्या वाक्यातील प्रयोगाचा प्रकार ओळखा.

'तिचे गाणे गाऊन झाले 

Answer
Report
Q. 8

'तू मला खूप मदत केलीस.' या वाक्यातील प्रयोग कोणता ? 

Answer
Report
Q. 9

पुढीलपैकी लिंग वचनाप्रमाणे विकार होणारा शब्द कोणता ? 

Correct Answer is : 4
Answer
Report
Q. 10

परिणामबोधक संयुक्तवाक्य बनविताना कोणत्या उभयान्वयी अव्ययांचा वापर होतो ?

Correct Answer is : 1
Answer
Report

No More Results. Thank You !..

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2022 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.