MahaNMK > Question Papers > कर सहाय्यक गट - क परीक्षा २०१६

कर सहाय्यक गट - क परीक्षा २०१६

Q. 1

"तू जो कुडता मला दिला होतास, तो मी घातला आहे." - यातील गौण व मुख्य वाक्यांचे परस्पर रूपांतर केल्यास पुढीलपैकी कोणती पर्याय मिळेल? 

Answer
Report
Q. 2

‘सुवाच्य' याचा विरुद्धार्थी शब्द पुढीलपैकी कोणती नाही ?

Answer
Report
Q. 3

'ज्याच्या हाती ससा तो पारधी' - यामध्ये आलेली सर्वनामे कोणत्या प्रकारची आहेत ?

Answer
Report
Q. 4

"वक्त्याच्या भाषणात तर्कसंगती आणि संदर्भ यांचा अभाव होता. मात्र अतिशय आवेशपूर्ण असे त्यांचे भाषण झाले. अध्यक्षांनी समारोप करताना 'यांच्या विद्वत्तेची मी काय पावती देणार?' असे उद्गार काढले."

यामधून त्यांनी काय सुचवले? 

Answer
Report
Q. 5

'भुंगा' या शब्दाला समानार्थी शब्द खालील पर्यायातून ओळखा.

Correct Answer is : 3
Answer
Report
Q. 6

'ऐकणे' या क्रियापदापासून कर्तृवाचक विशेषण घडवण्यासाठी कोणता प्रत्यय जोडावा लागेल? 

Correct Answer is : 4
Answer
Report
Q. 7

'विधिनिषेध नसणे' या वाक्प्रचाराचा अर्थ -

Correct Answer is : 1
Answer
Report
Q. 8

सेलची जाहिरात वाचून हौसेने खरेदीला गेलेल्या रमाबाईंच्या गळ्यातली किमती माळ गर्दीत चोरीला गेली. बहिणीने विचारले - 'केवढ्याला झाली ही खरेदी _______"

- या वाक्यानंतर रिकाम्या जागी कोणते विरामचिन्ह येऊ शकते? 

Answer
Report
Q. 9

‘तुणतुणे वाजविणे' हा वाक्प्रचार पुढीलपैकी कोणत्या संदर्भात उपयोगात आणला जातो ?

Answer
Report
Q. 10

'आधणातले रडतात आणि सुपातले हसतात.' - म्हणजे काय?

Answer
Report

No More Results. Thank You !..

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2022 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.