PSI Main 2017 - Paper 1

1. 

पुढील विधानापैकी योग्य विधान निवडा. 

(a) इ, उ, ऋ याबद्दल अनुक्रमे य, व, र असे आदेश होतात त्यांना संप्रसारण म्हणतात.

(b) य, व, र, याबद्दल अनुक्रमे इ, उ, ऋ आल्यास यणादेश - (यण् + आदेश) असे म्हणतात.

पर्यायी उत्तरे : 

2. 

शोक, तिरस्कार, आश्चर्य, अशा मनोधर्माचा उल्लेख येतो, तेव्हा अशा शब्दाच्या शेवटी कोणते चिन्ह येते ?

3. 

'धनुर्वात' ही संधी कशी सोडवली जाईल?

4. 

ज्या अक्षरात दोन किंवा अधिक व्यंजने प्रथम एकत्र येऊन शेवटी त्यांत एक स्वर मिसळतो त्यास __________ म्हणतात .

5. 

पुढे काही स्वर (गट-1) आणि त्या स्वरांचा उच्चारस्थानातील मुखाचा भाग (गट-2) दिलेला आहे

6. 

'जी' या स्त्रीलिंगी सर्वनामाचा विकार होऊन सप्तमीचे विभक्तीयुक्त रूप काय होईल?

7. 

उच्चारभेदानुसार य, व, र, ल् या वर्णाना काय म्हणतात ?

8. 

रस्त्याच्या बाजूने काही माणसे चालली आहेत'

या वाक्यात आलेल्या विशेषणाच्या बाबतीत कोणते विधान बरोबर आहे ?

9. 

रचनेनुसार संयुक्त वाक्य कोणते ? अचूक पर्याय निवडा :

(a) ती चार वाजता, एस.टी. ने, पुण्यास, न सांगता गेली.

(b) आधी नमन गणरायाला, नंतर देवाधिदेवांना.

(c) प्रसंग कोणताही असला, तरी संतांची चित्तवृत्ती बदलत नाही.

(d) मुलांना समजून घ्या, मग बघा ती मोठ्यांचे कसे ऐकतात. 

पर्यायी उत्तरे : 

10. 

पालथ्या घड्यावर पाणी या म्हणीच्या समानार्थी असलेली अचूक म्हण कोणती? अचूक पर्याय निवडा.

11. 

अठरा गुणांचा खंडोबा या वाक्प्रचाराच्या विरुद्ध अर्थाचा वाक्प्रचार कोणता ? अचूक पर्याय निवडा, 

12. 

तपोबल, मनोरम, रजोगुण हे शब्द कोणत्या संधीची उदाहरणे आहेत. अचूक पर्याय निवडा :

13. 

य, र, ल, व यांची उच्चारस्थाने अनुक्रमे _______ या स्वरांच्या उच्चारस्थानांसारखी आहेत.

14. 

मराठी शब्दातील अन्त (शेवटचा वर्ण) 'अ' हा निभृत म्हणजे अर्धवट किंवा अपूर्ण उच्चारला जातो. याप्रमाणे कोणता शब्द योग्य नाही ? 

15. 

खालीलपैकी 'शुद्ध शब्दयोगी अव्यय ओळखा :

16. 

स्वर्गवास, पोटशूळ, पाणकोंबडा, घरधंदा, कलाकुशल या सामासिक शब्दांचा समास कोणता ?

17. 

पुढील विधाने वाचा :

(a) गंगा, सिंधू, ताप ही नद्यांची नावे विशेषनामे आहेत. परंतु नदी हे सामान्यनाम असून जातीवाचक आहे. 

(b) स्वाधीन, हिमांशू, लक्ष्मण ही मुलांची नावे विशेषनामे नाहीत. परंतु मुलगा हे सामान्यनाम असून ते व्यक्तिवाचक आहे.

(c) सामान्यनामाचे अनेकवचन होत नाहीं.

(d) विशेषनामाचे अनेकवचन होते.

पर्यायी उत्तरे : 

18. 

मराठी उपसर्ग नसलेला गट कोणता? 

(a) अ, अन्, आड़, अद 

(b) अव, नि, पड, फट 

(c) अनु, अप, अभि, निर

(d) भर, अ, नि, अद

पर्यायी उत्तरे : 

19. 

'स्वरादी' संदर्भात योग्य विधान औळखा :

20. 

'पुढारी' या शब्दाचा विरुद्ध अर्थ असलेला शब्द वापरुन बनविलेले अचूक वाक्य कोणते ?

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018