MahaNMK > Question Papers > महाराष्ट्र कृषि सेवा पूर्व परीक्षा २०१२

महाराष्ट्र कृषि सेवा पूर्व परीक्षा २०१२

Q. 1

कर्तरी प्रयोगात कर्ता नेहमी कोणत्या विभक्तीमध्ये असतो. 

Correct Answer is : 2
Answer
Report
Q. 2

'दोन नद्यांमधील जागा' - या शब्दसमूहाबद्दलचा शब्द - 

Answer
Report
Q. 3

मला नेहमीप्रमाणे आजही बरे वाटते. वाक्य प्रकार ओळखा. 

Answer
Report
Q. 4

'य, र, ल, व' या व्यंजनांना काय म्हणतात ?

Answer
Report
Q. 5

सूर्योदय, ध्यानमग्न या शब्दांचा समास लिहा.

Answer
Report
Q. 6

सुमेधने (कच्चा) आंबा वगळला. या वाक्यातील प्रयोग ओळखा. 

Answer
Report
Q. 7

'ताटातले सरत नाही खाण्यावाचून उठवत नाही' - या म्हणीचा अर्थ ओळखा. 

Answer
Report
Q. 8

'इतिश्री करणे' या वाक्प्रचाराचा अर्थ ओळखा.

Answer
Report
Q. 9

'आहारी जाणे' या अर्थाचा वाक्प्रयोग ओळखा.

Answer
Report
Q. 10

दररोज, दरमजल, हरहमेश, दररोज ही कोणत्या समासाची उदाहरणे आहेत.

Answer
Report

No More Results. Thank You !..

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2022 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.