राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१७ - मराठी व इंग्रजी

1. 

वाक्यातील क्रियापदाचे रूप आशीर्वाद, आज्ञा, प्रार्थना, विनंती किंवा उपदेश याविषयी अर्थबोध घडवित असेल तर अशा वाक्यांना काय म्हणतात? 

2. 

'बातमी सांगणारा' या शब्दसमूहासाठी वापरला जाणारा एक शब्द खालीलपैकी कोणत्या वाक्यात आला आहे. ते अचूक निवडा.

3. 

योग्य जोड्या जुळवा. 

4. 

खाली दिलेल्या म्हणी व त्यांचे अर्थ यांच्या जोड्या लावा.  

5. 

म्हणी व त्यांचा अर्थ यांच्या योग्य जोड्या जुळवा. 

6. 

जोड्या लावा. 

7. 

पुढील विधाने वाचा.

(a) कर्तरी प्रयोगात क्रियापद हे कर्त्यांच्या तंत्राप्रमाणे चालते. 

(b) कर्मणी प्रयोगात कर्ता हा प्रथमान्त कधीच नसतो. 

(c) भावे प्रयोगात कर्ता किंवा कर्म हे दोन्ही गौण असतात. 

पर्यायी उत्तरे

8. 

खालील वाक्याचे योग्य असे नकारार्थी वाक्य निवडा.

‘दोन हजार रुपये ही देखील मोठी रक्कम आहे.' 

(a) दोन हजार रुपये ही फार मोठी रक्कम नाही. 

(b) दोन हजार रुपये ही देखील फार मोठी रक्कम नाही. 

(c) दोन हजार रुपये ही काही लहान रक्कम नव्हे. 

(d) दोन हजार रुपये ही लहान रक्कम नव्हे का ?

पर्यायी उत्तरे :

9. 

खालील वाक्यातील स्वरूपदर्शक उभयान्वयी अव्यय ज्या वाक्यात आहे ते वाक्य कोणते ते सांगा.

10. 

खालील वाक्ये वाचून योग्य पर्याय निवडा.

(a) एकाक्षरी शब्दाचे सामान्यरूप होत नाही. 

(b) परकीय भाषेतील शब्दांचे सामान्यरूप केंव्हा केंव्हा होत नाही. 

(c) ग्राम किंवा देशवाचक विशेषनामाचे केंव्हा केंव्हा सामान्यरूप होत नाही. 

पर्यायी उत्तरे :

11. 

खाली दिलेले वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ यांच्या जोड्या लावा. 

12. 

प्रतिक्षण, महादेव, आजन्म, तोंडपाठ यापैकी तत्पुरुष समासाचे शब्द ओळखा.

13. 

खाली मराठी व्याकरणातील संधीचे काही प्रकार व त्यांची उदाहरणे दिली आहेत. योग्य जोड्या लावा.

14. 

संबोधन दर्शविताना कोणते विरामचिन्ह वापरतात?

image

15. 

जोड्या जुळवा. 

16. 

वाचा व बरोबर असलेला पर्याय निवडा. 

17. 

पुढील विधाने वाचा.

(a) कर्मणी प्रयोगात कर्ता प्रथमान्त असतो.   

(b) कर्मकर्तरी प्रयोगालाच नवीन कर्मणी असे म्हणतात. 

(c) 'त्याची गोष्ट लिहून झाली' हे समापन कर्मणी प्रयोगाचे उदाहरण आहे. 

पर्यायी उत्तरे :

18. 

'महादेव पाटलांच्या घराची भिंत पडून मोठे नुकसान झाले. पण त्याचवेळी त्यांच्या मुलाला नोकरीचा हुकूम आला'.

या प्रसंगाला अनुसरून खालीलपैकी योग्य म्हण कोणती ?

19. 

खाली चार शब्द दिले आहेत त्यातील शुद्धलेखन नियमांनुसार योग्य रूप कोणते ?

20. 

'क्रियाविशेषण' हे क्रियापदाचे विशेषण असते. पण ते विकारी असते.' या वाक्याचा विचार करून खाली दिलेल्य पर्यायापैकी योग्य पर्याय निवडा.

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018