MahaNMK > Question Papers > राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१२ GS-2

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१२ GS-2

Q. 1

घटनेच्या 19(1)(अ) व्या कलमामधे मान्य केलेल्या नागरिकांच्या अधिकारावर खालील

कारणांमुळे वाजवी बंधने येऊ शकतात :

अ. देशाचे सार्वभौमत्व

ब. देशाची एकता 

क. प्रांताची सुरक्षितता

ड. सर्वसाधारण जनतेच्या हितासाठी

योग्य पर्याय निवडा :

Correct Answer is : 3
Answer
Report
Q. 2

खालीलपैकी कोणते विषय घटनेच्या समवर्ती सूचीत अंतर्भूत आहेत ?

अ. शिक्षण

ब, व्यवसाय कर

क. वजन माप मानके (प्रमाण)

ड. वीज

इ. वने

योग्य पर्याय निवडा :

Answer
Report
Direction:

प्रश्न क्र. 3 ते 7 मधे दोन वाक्ये दिली आहेत. त्यापैकी पहिले प्रतिपादन (A) म्हटले आहे आणि दुसरे कारण (R) म्हटले आहे. दोन्ही वाक्यांचे परीक्षण करा आणि खाली दिलेल्या पर्यायांमधून योग्य पर्याय निवडा.

(1) दोन्ही, A आणि R बरोबर आहेत आणि R हे A चे बरोबर स्पष्टीकरण आहे.

(2) A आणि R बरोबर आहेत, परंतू R हे A चे बरोबर स्पष्टीकरण नाही.

(3) A बरोबर आहे, R बरोबर नाही.

(4) A बरोबर नाही, R बरोबर आहे.
 

Q. 3

प्रतिपादन (A) : नियोजन आयोग ही घटनात्मक संस्था नाही आणि वैधानिक संस्थाही नाही.

कारण (R) : केंद्रीय कॅबिनेट च्या कार्यकारी ठरावानुसार नियोजन आयोगाची स्थापना झाली आहे. 

Answer
Report
Q. 4

प्रतिपादन (A) : केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे जाहीर केले की घटनेच्या मूलभूत संरचनेत दुरुस्ती करता येणार नाही.

कारण (R) : सर्वोच्च न्यायालयाने, संसदीय सार्वभौमत्व आणि न्यायालयीन पुनर्विलोकन यामधे संतुलन
आणले.

Answer
Report
Q. 5

प्रतिपादन (A) : मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी न झाल्यास न्यायालयाकडे दाद मागता येत नाही.

कारण (R) : देशाच्या शासनकारभारात मार्गदर्शक तत्त्वे ही मूलभूत आहेत. 

Answer
Report
Q. 6

प्रतिपादन (A) : सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये हेबियस कॉर्पस रिट (प्राधिलेख) निर्गमित करू शकतात.

कारण (R) : सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये दोन्हींना रिट निर्गमित करण्याचा समान अधिकार

Answer
Report
Q. 7

प्रतिपादन (A) : अर्थ विधेयक हे प्रथम लोकसभेत मांडले जाते. 

कारण (R) : लोकसभेच्या सभापतींना, एखादे विधेयक हे अर्थ विधेयक आहे की नाही, हे ठरविण्याचा अंतिम अधिकार आहे. 

Answer
Report
Q. 8

राज्य विधानमंडळाने मान्य केलेले सर्वसाधारण विधेयक जेव्हा राज्यपालांकडे पाठवले जाते, तेव्हा त्यांच्यापुढे खालील पर्याय असतात :

अ. ते विधेयकाला अनुमती देऊ शकतात.

ब. ते विधेयकाला अनुमती नाकारू शकतात.

क. राष्ट्रपतींच्या अनुमतीकरता विधेयक आरक्षित ठेऊ शकतात.

ड. राज्य विधानमंडळाकडे पुनर्विलोकनाकरिता विधेयक पाठवू शकतात.

इ. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे त्यांच्या सल्ल्याकरिता विधेयक पाठवू शकतात.

खालीलपैकी योग्य पर्याय निवडा : 

Answer
Report
Q. 9

घटनेच्या कलम 82 मधील सध्याच्या तरतूदी प्रमाणे, राज्या-राज्यांमधे लोकसभेच्या जागांचे समायोजन यापुढे कोणत्या वर्षा नंतर होऊ शकते ?

Correct Answer is : 3
Answer
Report
Q. 10

केंद्र सरकारच्या राज्यांना निर्देश देण्याच्या अधिकारात ___________ गोष्टींचा समावेश होतो.

अ. लष्करी दृष्टया महत्त्वाच्या दळणवळणाच्या साधनांचे बांधकाम आणि दुरुस्ती

ब. राज्यातील काही लोक वापरत असलेल्या भाषेला मान्यता 

क. राज्यामधील रेल्वेमार्गाचे संरक्षण

ड. मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी

इ. राज्य सूचीतील विषयांवर केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी

वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे ?

Correct Answer is : 4
Answer
Report

No More Results. Thank You !..

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2022 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.