ASO 2014 - Main Paper 2

ASO 2014 - Main Paper 2 Questions And Answers:

आपल्या मित्रांना पाठवा :
21.

Which of the options is a mirror reflection of the following group of symbols :

22.

कोणता पर्याय पुढे दिलेल्या चिन्ह गटाचे आरशातील परावर्तन आहे?

23.

What number should the missing hand point in the clock ?

 

24.

घड्याळ तबकडीच्या अनुपस्थित काट्याने कोणता अंक निर्देशित केला पाहिजे?

25.

Study the pattern of alphabets and select the appropriate option to replace the question marks from left to right:

Answer options :

26.

वर्णाक्षरांची रचना अभ्यासून प्रश्नचिन्हांच्या ऐवजी डावीकडून उजवीकडे उचित पर्याय निवडा.

पर्यायी उत्तरे : 

27.

Read the statements carefully and choose the correct option from the following:

Statement (1): Regur soil is mainly found in river basin and on plateau region.

Statement (2): Red and Laterite soil is found in heavy rainfall region where as Grey soil is found in coastal areas.

Answer options :

28.

विधाने वाचून खालील पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडा :
विधान (1) : रेगुर मृदा ही मुख्यत्वे नद्यांच्या खो-यात, पठारी प्रदेशात सापडते. 

विधान (2) : जास्त पावसाच्या प्रदेशात तांबडी व जांभी मृदा तर किनारी प्रदेशात करड्या रंगाची मृदा आढळते.

पर्यायी उत्तरे : 

29.

Which two of the following figures are identical ?

30.

कोणती घटक जोडी समान आहे ?

31.

Four different positions, (i), (ii), (iii) and (iv) of cube are given below. Find the alphabet on the face opposite to the face that shows alphabet F.

32.

घनाच्या (i), (ii), (iii), (iv) या चार विभिन्न स्थिती पुढे दिल्या आहेत. F हे वर्णाक्षर दाखवणाच्या पृष्ठाच्या संमुख पृष्ठावर असणारे वर्णाक्षर शोधा.

33.

Study the following Venn representation in language speaking fluency of the students of a class. 

How many of them can speak only any of the three languages ? (Alphabets represent different numbers)

34.

पुढे दिलेले एका वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या भाषा बोलण्याच्या अस्खलिततेचे वेन निर्देशन अभ्यासा. किती विद्यार्थी कोणत्याही फक्त तीन भाषा अस्खलितपणे बोलू शकतात ? (वर्णाक्षरे विभिन्न संख्या निर्देशित करतात)

35.

Study the following information and answer the question given below :

(a) A → B means A is 1 mt to the left of B.
(b) B  C means B is 1 mt to the south of C.
(c) C D means C is 1 mt to the right of D.
(d) D  E means D is 1 mt to the North of E.
(e) In all the above situations first person from the left is facing North
using the above meaning for the expression M →N T; find in which direction T is with respect to M?

Answer options :

36.

पुढील माहिती अभ्यासून प्रश्नाचे उत्तर लिहा.
(a) A  B म्हणजे A ही B च्या डावीकडे 1 मीटरवर आहे.
(b) B  C म्हणजे B ही C च्या दक्षिणेला 1 मीटरवर आहे.
(c) C D म्हणजे C ही D च्या उजवीकडे 1 मीटरवर आहे.
(d) D E म्हणजे D ही E च्या उत्तरेला 1 मीटरवर आहे.
(e) वरील सर्व स्थितीत डावीकडून पहिल्या व्यक्तीचे तोंड उत्तरेला आहे.
वरील अर्थ पुढील अभिव्यक्तीसाठी M  N  T वापरून M च्या संदर्भात T कोणत्या दिशेला आहे हे शोधा ?
पर्यायी उत्तरे :

37.

Three statements given below appear to be meaningless. You have to consider these to be true and study the four conclusions (1), (2), (3) and (4) drawn on the basis of these statements. Then decide which of these conclusion/s logically follow these statements ?
Statements : All hangers are diaries.
                    Some diaries are junctions.
                    Some junctions are thermometers.
 Conclusions : (1) Some junctions are hangers.
                      (2) Some junctions are diaries.
                      (3) Some hangers are junctions.

                      (4) Some hangers are thermometers
Answer options :

38.

पुढे दिलेली तीन विधाने निरर्थक वाटत आहेत. तुम्ही ती विधाने सत्य म्हणून विचारात घ्या व त्यानंतर त्याआधारे काढलेल्या (1), (2), (3) व (4) निष्कर्षांचा अभ्यास करा. या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते विधानांच्या संदर्भात तर्कसंगत आहेत?
विधाने : सर्व हँगर्स दैनंदिन्या आहेत.
           काही दैनंदिन्या जंक्शने आहेत.
           काही जंक्शने तापमापी आहेत.
निष्कर्ष : (1) काही जंक्शने हँगर्स आहेत.
             (2) काही जंक्शने दैनंदिन्या आहेत.
             (3) काही हँगर्स जंक्शने आहेत.
             (4) काही हँगर्स तापमापी आहेत.
पर्यायी उत्तरे :

39.

A statement is given below followed by two assumptions numbered I and II. An assumption is something supposed to be or taken for granted. You have to consider the statement and assumptions and decide which of the assumptions is/are implicit (indirectly suggested) in the statement.

Statement : Principal told in parent. Teacher meeting-Those children who get encouragement from parents, perform better in examination.

Assumptions : I Some parents do not encourage children.

                       II Parents may follow principal's advice.

Answer options :

40.

पुढे एक विधान दिले असून त्यापुढे 1 व II या क्रमाने निर्देशित केलेली दोन गृहीतके दिली आहेत. गृहीतक म्हणजे तसे काही मानून वा धरून चालणे. तुम्ही विधान व गृहीतके विचारात घेऊन कोणते/ती गृहीतके विधानात अंतर्निहित आहेत याचा निर्णय घ्या.

विधान : पालक - अध्यापक सभेत मुख्याध्यापक म्हणाले - ज्या मुलांना पालकांकडून उत्तेजन मिळते ती मुले परीक्षेत चांगले कार्यमान दाखवतात.

गृहीतके : I काही पालक मुलांना उत्तेजन देत नाहीत.
             II कदाचित पालक मुख्याध्यापकांचा सल्ला मानतील.

पर्यायी उत्तरे :

अधिक प्रश्न पुढील पेजवर:

ASO 2014 - Main Paper 2 Question And Answers

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert

Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.