ASO 2013 - Main Paper 1

ASO 2013 - Main Paper 1 Questions And Answers:

आपल्या मित्रांना पाठवा :
1.

 'सूर्य' या अर्थाने पुढील शब्द वापरत नाहीत. 

2.

'देवाने' या शब्दातील प्रत्यय कोणत्या विभक्तीचा आहे?

3.

'क्ष' व 'ज्ञ' गटातील एक जोडी विसंगत आहे, ती कोणती ते पर्यायी उत्तरांतून शोधा -

4.

'रस्त्याने जाताना सावधगिरीने जावे' या वाक्यात नामाचा कोणता प्रकार आला आहे ? ते लिहा -

5.

'मनस्+पटल' हा कोणत्या संधीयुक्त शब्दाचा विग्रह आहे?

6.

'अत्तर', 'पेशवा', 'पोशाख' हे शब्द कोणत्या भाषेतील आहेत ?

7.

‘अत्यंत' या शब्दाचा संधीविग्रह -

8.

मराठीतील 'लिंग व्यवस्थेबद्दल' पुढील प्रमाणे विचार मांडता येईल. जसे -
(a) मराठीतील लिंग व्यवस्था ही अत्यंत अनियमित व धरसोडीची आहे.

(b) लिंग ओळखण्यासाठी नामाच्या रूपाचा विचार केला जातो.

(c) प्राणिमात्रांचे लिंग वास्तविक असे नसते.

(d) निर्जीव वस्तूंचे लिंग हे काल्पनिक नसते.

वरील विधानांतून पर्यायी उत्तरांतून योग्य ते उत्तर सांगा -

9.

शब्दयोगी अव्ययासंबंधी काही विचार पुढील प्रमाणे -

(a) शब्दयोगी अव्यय हा विकारी शब्द आहे.

(b) शुद्ध शब्दयोगी अव्ययामुळे मागील शब्दांच्या अर्थास विशेष जोर येतो.

(c) शब्दयोगी अव्यये सामान्यतः नामांना जोडून येतात.

(d) 'च', 'मात्र', 'ना' ही स्थलवाचक आहेत.

वरील विधानातून योग्य ते पर्यायी उत्तर शोधा -

10.

'जीवाची उलघाल होणे' या वाक्प्रचाराचा समानार्थी वाक्प्रचार कोणता?

11.

खालील विध्यर्थ वाक्य कोणते आहे? अचूक पर्याय ओळखा - 

12.

'देवा मला चांगली बुद्धि दे' या वाक्याचा प्रकार ओळखा -

13.

'मी त्याला खूप समजावले परंतु त्याने ऐकले नाही.' या संयुक्त वाक्यातील विधेय ओळखा.

14.

'मी निबंध लिहीत असे' या वाक्यातील काळ ओळखा - 

15.

खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्द कोणत्या विशेषणासारखा उपयोगात आणला आहे?
‘त्याचा मित्र पुस्तक - विक्रेता आहे.' 

16.

पर्यायी उत्तरांतील गटाबाहेरचा 'तद्धीत शब्द' कोणता?

17.

‘सामान्यरूपे' ही पुढीलप्रमाणे बदलतात. ती अशी,
(a) अ - कारांत एक वचनी स्त्रीलिंगी नामाचे सामान्यरूप ए - कारांत होते.

(b) अ - कारांत पुल्लिंगी नामाचे सामान्यरूप या - कारांत होते.

(c) ओ - कारांत स्त्रीलिंगी नामाचे सामान्यरूप एक वचनात होत नाही.

(d) ए - कारांत नपुसकलिंगी नामाचे सामान्यरूप आ - कारांत होते.

पर्यायी उत्तरांतून योग्य उत्तर शोधा - 

18.

'कर' या धातुपासून 'मी करी' या एकवचनी पद्यरूपाचे अनेकवचनी रीतिभूतकाळात रूपांतर कसे होईल, बरोबर पर्याय निवडा --

19.

रामरावांना इतरांची स्तुती करण्याची सवय झालेली आहे. अधोरेखित शब्दासाठी योग्य वाक्प्रचार कोणता?

20.

'कर्ता' या शब्दातील सिद्ध शब्द कोणता आहे?

अधिक प्रश्न पुढील पेजवर:

ASO 2013 - Main Paper 1 Question And Answers

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert

Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.