STI Pre - 2012

STI Pre - 2012 Questions And Answers:

आपल्या मित्रांना पाठवा :
1.

2.

3.

Mala purchased 5 chairs and 2 tables for ₹ 1625. Reshma purchased 2 chairs and 1 table for ₹ 750. The costs per chair and per table respectively are

4.

मालाने 5 खुर्त्या व 2 टेबल ₹ 1625 ला खरेदी केले. रेश्माने 2 खुर्त्या व 1 टेबल ₹ 750 ला खरेदी केले.तर एका खुर्चीची व एका टेबलची किंमत अनुक्रमे _______ आहे. 

5.

What should be added to 3/4 so that the sum is 4/3 ?

6.

3/4 मध्ये किती मिळवावेत म्हणजे बेरीज 4/3  येईल ? 

7.

In an Arithmetic Progression 7, 11, 15, 19, ...., what is the sum upto 60 terms ?

8.

7, 11, 15, 19, .... ही अंकगणिती श्रेणी आहे. तिच्या 60 पर्यंतच्या पदांची बेरीज ______ आहे.

9.

Length of a rectangular mobile handset is 3 cm more than its breadth. If its perimeter is 34 cm, then its length is

10.

एका आयताकृती भ्रमणध्वनी संचाची लांबी त्याच्या रुंदीपेक्षा 3 ने जास्त आहे. जर त्याची परिमिती 34 सेमी असेल, तर त्या भ्रमणध्वनी संचाची लांबी _______ आहे.

11.

The entry ticket for an exhibition is ₹ 5 for a child and ₹ 15 for an adult. A group of thirteen persons visited this exhibition and paid ₹ 115 to buy entry tickets. Then the said group comprises

12.

एका प्रदर्शनाचे प्रवेश तिकीट मुलासाठी ₹ 5 आणि प्रौढासाठी ₹ 15 आहे. या प्रदर्शनाला 13 व्यक्तींच्या समुहाने भेट दिली आणि त्यासाठी त्यांनी प्रवेश तिकीट खरेदीसाठी ₹ 115 दिले. तर सदर समुहामध्ये ________ आहेत.

13.

273*4 is completely divisible by 11. Which digit from below should be in place of the star ?

14.

273*4 या संख्येला 11 ने पूर्ण भाग जाण्यासाठी * च्या ठिकाणी खालीलपैकी कोणता अंक  असावा ?

15.

The denominator of a fraction is greater than the numerator by 4. If 11 is added to the numerator and 1 is subtracted from the denominator, the value of the fraction obtained is 7/3 . The original fraction is

16.

एका अपूर्णांकाचा छेद त्याच्या अंशापेक्षा 4 ने मोठा आहे. त्या अपूर्णांकाच्या अंशामध्ये 11 मिळवले व छेदातून 1 वजा केल्यास मिळ्णाच्या अपूर्णांकाची किंमत 7/3 होते, तर मूळचा अपूर्णांक ______ आहे.

17.

Neela Baves in 'Mahila Bachat Gat ₹ 2 on the first day of February, 2010, ₹ 4 on the second day, ₹ 6 on the third day and so on. What will be her savings at the end of February 2010 ?

18.

नीलाने एका महिला बचत गटात’ फेब्रुवारी 2010 महिन्याच्या पहिल्या दिवशी ₹ 2, दुस-या दिवशी ₹ 4,तिस-या दिवशी ₹ 6 अशा त-हेने पैसे गुंतवल्यास तिची फेब्रुवारी 2010 अखेरीस एकूण बचत किती ?

19.

What is the value of n, if the nth term of the following sequence is 68 ?

5, 8, 11, 14, .... 

20.

खालील क्रमिकेचे nवे पद 68 आहे, तर nची किंमत किती ?

5, 8, 11, 14, .... 

अधिक प्रश्न पुढील पेजवर:

STI Pre - 2012 Question And Answers

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert

Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.