PSI Main 2016 - Paper 1

1. 

पुढील विधाने वाचा.
(a) तो म्हणे वेडा झाला.

(b) राहू द्या तर मग !

वरील विधानातील अधोरेखित उद्गारवाचक अव्यये कोणत्या उपप्रकारातील आहेत ?

2. 

जोड्या जुळवा : 

3. 

'सूर्य अस्तास गेला' याचा व्यंग्यार्थ कोणता?

(a) संध्या स्नानाची वेळ झाली.

(b) अभ्यासाची वेळ झाली.

(c) चोरी करण्याची तयारी करण्याची वेळ झाली.

(d) गुरे घरी नेण्याची वेळ झाली.

पर्यायी उत्तरे : 

4. 

खालील वाक्समूहातील म्हण ओळखा :

'ज्ञानेशराव, इथली माणसं साधी आहेत. त्यांना घोळात घ्यायला दोन गौड़ शब्द देखील पुरतील, दादागिरी करण्याची गरज नाहीं. गुळानं मरतो तिथे विष कशाला.' रामराव म्हणाले. ज्ञानेशरावानी मान डोलावली. 

5. 

'आमचे शरीर सुदृढ व्हावे म्हणून आम्ही योगासने करतो'.

हे विधान कोणत्या वाक्याच्या प्रकारात येते ?

संयुक्तवाक्य

6. 

'ती गुलाबी उषा म्हणजे परमेश्वराचे प्रेम जणू' हे उदाहरण कोणत्या अलंकाराचे आहे ?

7. 

'स्तब्ध बसणे' हा अर्थ व्यक्त करणारा वाक्प्रचार असणारा पर्याय निवडा :

8. 

'सुतोवाच करणे' या वाक्प्रचाराचा समानार्थी वाक्प्रचार ओळखा.

9. 

प्रज्ञा थंडीच्या मोसमात डिंकाचे - मेथीचे लाडू खात असते', - या वाक्याचा काळ ओळण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायातून योग्य तो पर्याय लिहा :

10. 

पुढीलपैकी कोणता शब्द कानडी भाषेतून मराठीत रूढ झाला आहे ? 

11. 

दिलेल्या वाक्समूहातून 'जळत्या घराचा पोळसा वासा' या म्हणीचा अर्थ शोधून काढा.

12. 

'बंधुता' हा शब्द शब्दसिद्धिच्या कोणत्या प्रकारातील आहे? 

13. 

'एखाद्याचा हाच त्याच्यावरच उलटविण्याचे कृत्य' या अर्थासाठी अचूक म्हण ओळखा.

14. 

'भिका-याला मी एक सदरा दिला. शिवाय त्याला जेवू घातले'.

या विधानातील उभयान्वयी अव्ययाचा प्रकार ओळखा : 

15. 

'तुमच्या मुलाला मी अनेकदा बजावले आहे' 

या विधानातील अधोरेखित शब्दाच्या अव्ययाचा प्रकार ओळखा .

16. 

प्राचायांकडून विद्याथ्यांना दंड आकारण्यात आला' या वाक्यातील प्रयोग ओळखा. 

17. 

 "पापात्मके पापे नरका जाइजे' हे उदाहरण __________प्रयोगाचे आहे. 

18. 

अधोरेखित शब्दाची जात अनुक्रमे ओळखा : 

(a) तो पक्षी उडाला.

(b) तो स्वत: माझ्याकडे आला,

(i) नाम

(ii) सर्वनाम

(iii) विशेषण

(iv) केवलप्रयोगी अव्यव
पर्यायी उत्तरे : 

19. 

'शीतोष्ण', 'आत्मोन्नती" हे शब्द शब्दसंधीच्या कोणत्या प्रकारातील आहेत?

20. 

उपमैय असूनही ते उपमेय नाही, तर उपमानच आहे असे सांगितले जाते तेव्हा ___________ हा अलंकार होतो. 

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018