STI Main 2015- Paper 1

1. 

खाली दिलेल्या चार वाक्यातून व्याकरणिक दृष्ट्या अयोग्य असलेल्या वाक्याचा पर्याय लिहा :

2. 

विरुद्ध अर्थी जोड्या ओळखा. 

अ) कृपा  x अवकृपा

(ब) कृत्रिम x नैसर्गिक

(क) कृपण x उदार

(ड) प्रसरण x अप्रसरण 

3. 

पुढील विधाने पहा.

(अ) नामाच्या तीन प्रकारापैकी फक्त सामान्य नामाचेच अनेकवचन होते.

(ब) विशेषनाम हे एकाच व्यक्तीचे नाव असल्यामुळे त्याचे अनेक वचन होत नाही. 

4. 

पुढील विधाने वाचा.
(अ) मराठीतील तत्सम इ-कारान्त आणि उ-कारान्त शब्द हुस्वान्त लिहावेत.
(ब) तत्सम क्रियाविशेषणे दीर्घान्त लिहावेत. 

5. 

'तेजोनिधी' या शब्दाची संधी खालीलपैकी कोणत्या पोटशब्दांनी केली जाते ?

6. 

कमीत कमी शब्दात सामासिक शब्दाचे केलेले स्पष्टीकरण म्हणजे _______ होय.

7. 

'जा, ये, कर, बस, बोल, पी' यासारख्या मराठी भाषेतील मूळ धातूंना ________ म्हणतात .

8. 

योग्य जोड्या जुळवा.

9. 

विभक्तीप्रत्यय किंवा शब्दयोगी अव्यये लागून तयार झालेल्या नामाच्या रूपाला म्हणतात :

10. 

पुढील विधाने वाचा.
(अ) विशेषण ही विकारी शब्दजाती आहे; तथापि काही विशेषणे विशेष्याच्या लिंगवचनानुसार बदलत नाहीत.

(ब) नामापूर्वी येणा-या विशेषणाला विधीविशेषण, तर नामानंतर येणा-या विशेषणाला अधिविशेषण म्हणतात.

(क) वाक्यात नाम नसते तेव्हा विशेषणही नसते. 

11. 

खालीलपैकी कठोर व्यंजने कोणती?

(अ) च

(ब) फ

(क) द

(ड) थ

12. 

'सर्व बाजूनी संकट येणे' हा अर्थ नसलेले वाक्प्रचार कोणते ?
(अ) आकाशाची कु-हाड होणे.

(ब) आभाळ फाटणे.

(क) आभाळ भरून येणे.

(ड) आभाळ दिसणे. 

13. 

'चहा करणे' या वाक्प्रचाराचा पुढीलपैकी कोणता वाक्प्रचार विरुद्धार्थी आहे? 

14. 

व्यंजनसंधी म्हणजे ...........

15. 

'पाऊस पडला तर हवेत गारवा आला असता' या वाक्याचा प्रकारे निवडा.

16. 

'धर्मराज हा पहिला पांडव होता' वाक्यातील उद्देश्य ओळखा.

(अ) पहिला

(ब) पांडव

(क) धर्मराज

(ड)  हा

17. 

सामान्यनामे व विशेषनामे यांना' आई', 'ई', 'की', 'गिरी', 'ता', 'त्व', 'पण', 'पणा', 'य', 'व' - या सारखे प्रत्यय लावून ________ नामे तयार करता येतात. 

18. 

बरोबर की चूक.

(अ) मराठीमध्ये शब्दातील शेवटचे अक्षर दीर्घ असेल तर त्याचा उपान्त्य इकार किंवा उकार हस्व लिहावा.

(ब) अ-कारान्तापूर्वीचे इंकार किंवा उकार हस्व लिहितात. 

19. 

'मी उशीरा उठतो ते बाबाना आवडत नाही' दोन केवल वाक्यांचे वाक्य संकलन करा.
(अ) मी उशीरा उठतो म्हणून बाबाना आवडत नाही.

(ब) माझी उशीरा उठण्याची वृत्ती बाबाना मुळीच आवडत नाही.

(क) माझ्या बाबाना उशीरा उठणे आवडत नाही.

(ड) माझे उशीरा उठणे माझ्या बाबाना आवडत नाही. 

20. 

जोड शब्द नसलेला पर्याय ओळखा.
(अ) टेबलखुर्ची

(ब) अदलाबदल

(क) सल्लामसलत

(ड) सोनेचांदी 

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018