राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ - मराठी व इंग्रजी

1. 

खालीलपैकी अरबी शब्दांचा गट ओळखा.

(a) कामगार, मालक

(b) शाहीर, साहेब

(c) अर्ज, किल्ली

(d) हुकूम, तपास

पर्यायी उत्तरे : 

2. 

जेव्हा दोन वर्षांची संधी होऊन पहिला वर्ण व्यंजन असल्यास त्या संधीस _______ म्हणतात.

(a) स्वर संधी

(b) व्यंजन संधी

(c) हल संधी

(d) अच संधी

पर्यायी उत्तरे : 

3. 

''त्याच्या जिभेला हाड नाही'' या वाक्यातील शब्दशक्ती ओळखा.

(a) अभिधा 

(b) व्यंजना

(c) लक्षणा

(d) ध्वन्यर्थ

पर्यायी उत्तरे : 

4. 

‘भोजनभाऊ’ या सामासिक शब्दाचा विग्रह कोणता? 

5. 

पुढील विधाने वाचून योग्य उत्तर लिहा.
(a) क्रियापदे वाक्यातील क्रिया दाखवितात.

(b) धातू म्हणजे क्रियावाचक मूळ शब्द.

(c) धातू ही विकारी शब्दजाती आहे.

पर्यायी उत्तरे :

6. 

पुढील विधाने वाचा.

(a) आहार, परिहार या शब्दात आ, परि हे उपसर्ग आहेत.

(b) उपसर्ग हे स्वतंत्रपणे येऊ शकतात.

पर्यायी उत्तरे :

7. 

खालील योग्य वाक्य ओळखा.

(a) नाम हा अविकारी शब्द आहे.

(b) एकाच जातीच्या वस्तूंना सामान्यपणे जे नाव दिले जाते त्यास विशेष नाम असे म्हणतात.

(c) जेव्हा एखाद्या वस्तूला विशेष नाव दिले जाते तेव्हा त्यास सामान्य नाम असे म्हणतात.

(d) गुण, दोष, धर्म इत्यादींचा बोध होतो, त्यास भाववाचक नाम असे म्हणतात.

पर्यायी उत्तरे : 

8. 

धातुसाधित क्रियाविशेषणाचा अचूक शब्दगट ओळखा.

(a) दिवसा, वस्तुतः, अर्थात
(b) हसू, हसता, हसताना

(c) कोठून, खालून, येथपर्यंत
(d) त्यामुळे, ह्यावरून, कित्येकदा

पर्यायी उत्तरे : 

9. 

पुढील विधाने वाचा.

(a) वाक्य म्हणजे पूर्ण अर्थाचे बोलणे होय.

(b) वाक्यातील शब्दांना पद असे म्हणतात.

(c) वाक्य म्हणजे शब्दांची भांडणी होय.

पर्यायी उत्तरे : 

10. 

व्यंजन संधीची उदाहरणे असलेली गट ओळखा.
(a) पृथक् + करण = पृथक्करण

(b) रजः + गुण = रजोगुण

(c) मनः + रम = मनोरम

(d) मृत् + शकट = मृच्छकट

पर्यायी उत्तरे : 

11. 

पुढीलपैकी परभाषी शब्द कोणते ते ओळखा ?

12. 

'कधीही न दिसणारी कुसूम, दुर्मिळ वस्तूप्रमाणे वारंवार दृष्टीस पडत नाही.'

या स्पष्टीकरणासाठी योग्य वाक्प्रचार निवडा.

(a) उंबराचे फूल
(b) गुलाबाचे फूल

(c) गट्टी फु करणे
(d) कपिला षष्टीचा योग

पर्यायी उत्तरे :

13. 

समानार्थी शब्दांच्या जोड्या जुळवा.

 

14. 

शब्द व त्या शब्दाचे लिंग यांच्या जोड्या ओळखा व अचूक गट निवडा.
(a) दगड - नपुंसकलिंग

(b) कोनाडा - पुल्लिंग

(c) मांजर - स्त्रीलिंग

(d) माती - स्त्रीलिंग

पर्यायी उत्तरे : 

15. 

अधोरेखित शब्द समूहाचे योग्य उत्तर कोणते ?
'या सत्कार्याबद्दल येथे जमलेले सर्व गावकरी आपले अभिनंदन करत आहेत.'

16. 

'तुम्ही आम्हाला वगळले.' या वाक्यातील कर्ता व कर्म ओळखा.

(a) वगळले - कर्म, तुम्ही - कर्ता
(b) तुम्ही - कर्ता, आम्हाला - कर्म

(c) आम्हाला - कर्ता, तुम्ही - कर्म

(d) वगळले - कर्म, आम्हाला - कर्ता

पर्यायी उत्तरे : 

17. 

'वादळ असे भरून आले तारू भरकटणार होते
लाटा अशा घेरत होत्या काही सावरणार नव्हते'

वरील काव्यपंक्तीतील शब्दशक्ती ओळखा. 

18. 

विरामचिन्हांचा अचूक वापर असलेली वाक्य ओळखा.

(a) पुन्हा तो काळी पँटवाला माझ्या अंगावर आला, त्यावेळी मी भड़कलोच

(b) अरे कोण धक्का मारतो? तो साळसूदपणाचा आव आणू लागला.

(c) मी त्याला बजावले, तुम्ही मध्ये बोलू नका !'

(d) मी निरुत्तर झालो, हा दुसरा काळी पँटवाला हसला.

पर्यायी उत्तरे : 

19. 

पुढील विधाने वाचा व योग्य पर्याय निवडा.

20. 

सजातीय जोड्यांपैकी दोन स्वर एकमेकांसमोर येऊन होणत्या संधीस ________ म्हणतात.

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018