ASO 2013 - Main Paper 1


21. 

'रमेशचंद्र पुस्तक वाचतो.' या वाक्याचे कर्तरी प्रयोगातून कर्मणी प्रयोगात असे रुपांतर होईल. 

22. 

खालीलपैकी कोणत्या वाक्यात न्यूनत्वबोधक उभयान्वयी अव्यय आहे, पुढीलपैकी बरोबर पर्याय निवडा -

23. 

खालील पर्यायी उत्तरांतील पर्याप्तिवाचक-संख्यावाचक क्रियाविशेषणाचे पर्यायी उत्तर कोणत्या उदाहरणात आहे?

24. 

पुढे काही 'शब्दसिद्धी' चे प्रकार व उदाहरणे 'क्ष' व 'ज्ञ' गटात दिले आहेत. यातील योग्य पर्यायी उत्तर शोधा -

25. 

या व्यक्तीने भरपूर ऐकलेले व वाचलेले आहे. म्हणजेच ती _________आहे.

26. 

'त्याने अभ्यास केला' - प्रयोग ओळखा -

27. 

खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दाचे पृथक्करण कसे करता येईल?
'इंग्लंडच्या राजाचे सिंहासन कधीही रिकामे नसते.'

28. 

'पांढरे स्वच्छ दात मुखास शोभा देतात', या वाक्यातील उद्देश्य कोणते ?

29. 

खालीलपैकी संयुक्त स्वर कोणता?

30. 

खाली दिलेल्या शब्दांप्रमाणे योग्य पर्यायी उत्तर शोधा -
‘क्रियापद वाक्य’

31. 

'पुनर्जन्म' हा कोणत्या संधीयुक्त शब्दाचा विग्रह आहे ?

32. 

मराठी ‘उपसर्ग' लागून तयार न झालेला शब्द कोणता ते पर्यायी उत्तरांतून शोधा?

33. 

खालील विधानातील अधोरेखित शब्दाची चतुर्थी विभक्तीचा कारकार्थ कोणता?
‘लाठीच्या एकेका तडाक्यास त्याने एकेक इसम लोळविला.' 

34. 

'मला माहीत असतानाही छातीचा व्यापार करुन मी जशासतसे उत्तर समोरच्याला दिले' या वाक्यातील वाक्प्रचार व त्याचा अर्थ काय? खालीलपैकी बरोबर पर्याय निवडा.

35. 

पर्यायी उत्तरांतील शुद्ध जोडशब्द कोणता ?

36. 

खालील वाक्यातील 'विधेय पूरक' कोणते ?
'यशोदाने श्रीकृष्णाला लोणी दिले.' 

37. 

'आत्यंतिक अभाव' या अर्थाचा वाक्प्रचार खालीलपैकी कोणता आहे?

38. 

'क्ष' आणि 'ज्ञ' गटातील अनुक्रमे क्रियापदाचा काळ आणि क्रियापदाची आख्याते दिली असून पर्यायी उत्तरांतील एक उत्तर योग्य असून त्या उत्तरांतील चारही जोड्या योग्यरित्या जुळविल्या आहेत, असे ते पर्यायी उत्तर कोणते ?

39. 

त्याचा अर्ज फेटाळण्यात आला. हे होकारार्थी वाक्ये विरुद्धार्थी शब्द वापरुन नकारार्थी असे होईल. खालीलपैकी अचूक
पर्याय निवडा -

40. 

प्रयोग विचाराच्या दृष्टिकोनातून खालीलपैकी कोणते एक वाक्य गटाबाहेरचे आहे?

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018